ZŠ Zvoleněves
Základní školaZvoleněves
"Škola, kde jsme spolu…"

Přejeme všem hezké prázdniny!

Školní parlament

 „Školní parlament“ ZŠ Zvoleněves byl zřízen jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem existence parlamentu bude zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv žáků. Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se společně najít optimální řešení. Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20.11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc  žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • podílí se při organizování chodu školy

Školní parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a její dobrou pověst
 • přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Cíle školního parlamentu:

 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a ostatními zaměstnanci školy
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana a ničení školního majetku
 • připomínat dodržování  školního řádu
 • pomáhat s organizací akcí tříd
 • řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy

Stanovy Školního parlamentu ZŠ Zvoleněves

 • volby jsou dobrovolné a tajné
 • každý žák má hlasovací právo aktivní i pasivní
 • voleb se účastní žáci 2. – 9. třídy
 • volby se uskuteční v rámci třídnických hodin.
 • po volbách se do měsíce sejde nový parlament.
 • na prvním zasedání si parlament zvolí mluvčího parlamentu, který komunikuje s vedením školy i s učiteli
 • první zasedání parlamentu svolává vedení školy, další jsou svolávána dle potřeby
 • parlament svolává jeho mluvčí ve spolupráci s vyučujícím, který vede Školní parlament
 • koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel
 • z každého zasedání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
 • jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

 • nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
 • nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
 • nepoužívat vulgární výrazy
 • řešit školní problémy
 • předávat spolužákům nezkreslené informace
 • spolupracovat v týmu
 • zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25

2. hodina 08:35 - 09:20

3. hodina 09:35 - 10:20

4. hodina 10:30 - 11:15

5. hodina 11:25 - 12:10

6. hodina 12:20 - 13:05

7. hodina 13:10 - 13:55

8. hodina 13:55 - 14:40

Svátek a výročí

Svátek má Miluše

Info E-mailem

Novinky e-mailem