ZŠ Zvoleněves
Základní školaZvoleněves
"Škola, kde jsme spolu…"

Školní parlament

 „Školní parlament“ ZŠ Zvoleněves byl zřízen jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem existence parlamentu bude zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv žáků. Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se společně najít optimální řešení. Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20.11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc  žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • podílí se při organizování chodu školy

Školní parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a její dobrou pověst
 • přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Cíle školního parlamentu:

 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a ostatními zaměstnanci školy
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana a ničení školního majetku
 • připomínat dodržování  školního řádu
 • pomáhat s organizací akcí tříd
 • řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy

Stanovy Školního parlamentu ZŠ Zvoleněves

 • volby jsou dobrovolné a tajné
 • každý žák má hlasovací právo aktivní i pasivní
 • voleb se účastní žáci 2. – 9. třídy
 • volby se uskuteční v rámci třídnických hodin.
 • po volbách se do měsíce sejde nový parlament.
 • na prvním zasedání si parlament zvolí mluvčího parlamentu, který komunikuje s vedením školy i s učiteli
 • první zasedání parlamentu svolává vedení školy, další jsou svolávána dle potřeby
 • parlament svolává jeho mluvčí ve spolupráci s vyučujícím, který vede Školní parlament
 • koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel
 • z každého zasedání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
 • jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

 • nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
 • nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
 • nepoužívat vulgární výrazy
 • řešit školní problémy
 • předávat spolužákům nezkreslené informace
 • spolupracovat v týmu
 • zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25

2. hodina 08:35 - 09:20

3. hodina 09:35 - 10:20

4. hodina 10:30 - 11:15

5. hodina 11:25 - 12:10

6. hodina 12:20 - 13:05

7. hodina 13:10 - 13:55

8. hodina 13:55 - 14:40

Svátek a výročí

Svátek má Zbyšek