Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny

 1. VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ    

Se mohou stravovat všichni žáci, kteří se řádně přihlásili ke stravování. Přihlášky ke stravování je možno vyzvednout v kanceláři ŠJ. Potvrzená přihláška od rodičů se odevzdá v kanceláři ŠJ, kde žák bude přihlášen ke stravování a obdrží stravovací kartu. Přihláška je platná po celý školní rok.

 1. ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

            Se  řídí  -    Vyhláškou č.107/2005 Sb. v platném znění.

 • Vyhláškou MZČR č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Nařízení vlády č. 852/2004/ES O hygieně potravin a jeho aplikace v ČR
 • Rozsah poskytovaných služeb viz. systém HACCP

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

 1. PROVOZ ŠJ

            Výdejní doba:     1. výdej              11:15 – 11:45 hod.          

                                         2. výdej               12:10 – 12:40 hod.

                                         3. výdej               13:05 – 13:35 hod.

 V době zkráceného vyučování může odpadnout některý z výdejů obědů.

 

 1. VÝŠE STRAVNÉHO
 • výše stravného je stanoveno dle věku žáka:

      1. kategorie   7 - 10 let  …………. 23,- Kč

      2. kategorie  11 –14 let …………. 25,- Kč

      3. kategorie 15 – 18 let …………. 27,- Kč

         19 let a více...…………………... 29,- Kč    

1.5.  PLACENÍ STRAVNÉHO PŘIHLAŠOVÁNÍ + ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Na začátku školní docházky vyplní strávník, zákonný zástupce přihlášku ke stravování, která bude platná po celou dobu školní docházky strávníka, nebo do jeho odhlášení.

Přihlášky a odhlášky jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

Obědy se platí:

a) v hotovosti v kanceláři ŠJ /dle pokladních hodin/

b) bankovním převodem na číslo účtu:  27-7169270227   kód banky 0100

V případě, že se strávník rozhodne pro bezhotovostní platbu, je nutné, aby na bankovním výpisu byl uveden variabilní symbol a do poznámky uvést:

Stravné, jméno a příjmení. Platební příkaz doporučujeme dát k 20. dni každého měsíce.

Stravné musí být zaplaceno před zahájením stravování. Je nutné počítat s převodem nejméně 3 pracovních dnů.

Obědy se platí vždy od 20. v měsíci na měsíc budoucí. Př.: od 20. 9. do 30. 9. probíhají platby na říjen. Pouze obědy na měsíc září musí být zaplaceny nejpozději do pátku prvního týdne školní docházky.

V případě nezaplacení, nebude oběd strávníkovi vydán.

Obědy se odhlašují a přihlašují nejméně den předem do 15 hodin, osobně nebo telefonicky na tel.: 312 583 818. V případě onemocnění, je možno odhlásit stravu ráno do 7.40hod..

První den nemoci je možné oběd odebrat od 11:15hod. – do 13:15hod. do přinesených nádob. V dalších dnech nemoci nemá strávník na oběd nárok, neodhlášené obědy propadají a jsou započítány i s režijními náklady (oběd činí 57,-Kč). Vyučující není povinen odhlašovat žáka v jídelně. Odhlášené obědy v daném měsíci se odpočítávají při platbě budoucího měsíce. V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna se nevaří, každý strávník je automaticky odhlášen.

 1. VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO

Vrácení stravného bude provedeno na konci školního roku, hotovostí, či převodem nav účet. Přebytek je možné přeúčtovat i na další školní rok.

1.7.  VÝDEJ OBĚDA

 • Do jídelny vstupuje jako první pedagogický dozor, který zajišťuje kázeň žáků a dohlíží na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu.
 • Do školní jídelny nemají z hygienických důvodů přístup ti, kteří se zde nestravují – zákonní zástupci, a jiné cizí osoby.
 • Žáci přicházejí na chodbu, která je před školní jídelnou a řadí se podle toho, jak přišli. Svým ukázněným chováním přispívají k plynulému provozu ve školní jídelně.
 • Strávník si chodí pro jídlo sám k výdejnímu okénku.
 • Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, žáci je nesmějí odnášet z místnosti.
 • Zbytky oběda musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
 • Strávník při odchodu z jídelny zkontroluje čistotu svého místa, které opouští a případné nečistoty po sobě ihned uklidí.
 • Jako poslední odchází z jídelny pedagogický dozor.

1.8.  ÚKLID JÍDELNY

 • Mimořádný úklid školní jídelny během výdejní doby (např. rozbité nádobí, rozlité pití apod.) zajišťuje dohled ve školní jídelně ve spolupráci se zaměstnanci školní kuchyně.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá personál kuchyně, po ukončení provozu školní jídelny pak provozní zaměstnanec školy pověřený úklidem školní jídelny.
 • Úraz, nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ihned přímo pedagogickému dozoru, který vykonává dohled nad žáky.

 1.9.  ZÁVĚR

 • Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na internetových stránkách školy.
 • Změna jídelníčku je vyhrazena.
 • S řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni žáci a jejich zákonní zástupci. Řád je přístupný přímo ve škole a na webových stránkách školy.

Platný od  3.9.2018

vedoucí školní jídelny: Dana Šitnerová           

ředitelka školy: Ing. Petra Folbrechtová